Một cuốn sách được viết bởi Đình Lăng, Kể lại quá trình tự người công nhân đi làm 12 tiếng mỗi ngày và quá trình xây dựng tự do công việc trên internet.